Untitled Document
ดาวน์โหลดเอกสาร(ห้ามลบ)
     
ดาวน์โหลดเอกสาร(ห้ามลบ) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)
   
 
   ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2563