Untitled Document
ดาวน์โหลดเอกสาร(ห้ามลบ)
     
ดาวน์โหลดเอกสาร(ห้ามลบ) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)
   
 
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) แบบใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2563