กิจกรรม : ตรวจป้ายโฆษณา

วันที่ 8 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบป้ายโฆษณา เพื่อพิจารณาบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้าย
รายละเอียด :
    

วันที่ 8  มกราคม  2564 เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบป้ายโฆษณา เพื่อพิจารณาบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยทำการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามสายการบังคับบัญชาในการกำกับดูแลเรื่องการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ หากเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแล เรื่องดังกล่าวละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ติดตั้งป้ายโฆษณา ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรืออาญาตามแต่กรณี 

นอกจากนี้  ยังจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ รวมทั้งวางแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลังได้รับการแจ้งเบาะแสให้ประชาชนผู้แจ้งเบาะแสรับทราบด้วย ส่วนในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดจ้างให้ภาคเอกชนดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกำหนดขนาดมาตรฐานของชื่อหรือสัญลักษณ์ของบริษัทเอกชนที่ปรากฏบนป้ายโฆษณา ไม่ให้สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัดหรือดึงดูดความสนใจได้เทียบเท่ากับข้อความประชาสัมพันธ์หรือข้อความรณรงค์ที่ปรากฏบนป้ายนานๆเพื่อป้องกันการโฆษณาแฝงด้วย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564    อ่าน 21 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**