กิจกรรม : โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

รายละเอียด :
    

ตามที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหลักช้าง ได้จัดทำ “โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า”  ซึ่งเป็นโครงการประจำและโครงการบูรณาการร่วมกับอปท.หรือหน่วยงานอื่น โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.. 256๓ (หน้า ๖๙)  ของเทศบาลตำบลหลักช้าง ในหน่วยงานสำนักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น     งบดำเนินงาน  ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 256๓  เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการครั้งนี้ จำนวน  35,000.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


Slot Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2563    อ่าน 246 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**